KONTAKTA
OSS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
09 3154 6677 info@soludigital.fi
DE EFFEKTIVASTE LÖSNINGARNA FÖR INFORMATIONSHANTERINGEN

Solu Digital utnyttjar tekniker och verktyg från Microsoft att erbjuda lösningar och tjänster för olika behov.

Ta kontakt

Teams-utbildning

Med våra Teams-utbildningar får er organisations medarbetare lära sig att använda sig av Teams lättanvända verktyg för modernt grupparbete, exempelvis för diskussioner mellan flera personer och i flera kanaler samt nätmöten.

Microsoft Teams har en central ställning vad gäller utformning av en digital arbetsmiljö som stöd för modernt grupparbete. Mångsidiga verktyg möjliggör samtidig bearbetning av dokument, diskussioner i flera kanaler samt gemensamma nätmöten som hjälper teamet att fungera som en enhet. Aktuella vyer över projekt och uppgifter som teamet arbetar på effektiviserar både det gemensamma och det egna arbetet och beslutsfattandet.

När hantering av ärenden tydligt koncentreras i ett gemensamt grupparbetsutrymme kan varje team enkelt använda sig av sina egna arbetssätt, som teamet är bekant med och som är anpassade för dess processer, och på så sätt intensifiera sitt samarbete. Med gemensamma arbetssätt som är bekanta för alla kan gemensamma värderingar utvecklas. Genom att förbinda sig till gemensamma avtal håller sig teamet koncentrerat, effektivt och tillfredsställt, vilket främjar en framgångsrik företagskultur inom organisationen.

Fråga en expert om mer

Skräddarsydd Teams-utbildning för er organisations behov

En skräddarsydd Teams-utbildning anpassad för er organisations behov och utmaningar säkerställer att användare med olika kunskapsnivåer kan vara verksamma genom att stödja och effektivisera verksamhetssätten i vår arbetskultur. I utbildningen bekantar vi oss med Teams som en del av Office 365-tjänsterna och vi går igenom de funktioner som Teams erbjuder. Dessutom övar vi på att använda Teams.

Våra Microsoft-certifierade utbildare genomför utbildningar som närvaroundervisning och på distans med hänsyn till gällande rekommendationer och föreskrifter avseende covid-19.

Utbildningstillfällenas struktur och innehåll utformas och genomförs på det sätt som ni önskar, till exempel:

 • längre, 1–2 timmars utbildningssessioner där deltagarna själva övar på att använda egenskaper och funktioner
 • kortare, cirka 30 minuters effektiva utbildningssessioner i form av informationsinslag, där egenskaperna och funktionerna gås igenom
 • utbildningar av workshoptyp, där de bästa rutinerna och verksamhetssätten för användning av Teams fastställs
 • framtagning av utbildningsmaterial såsom videor, skriftliga instruktioner, instruerande artiklar och Teams-applikationer som ett långsiktigt stöd i användarnas arbete.

I våra praktiska utbildningar lär sig organisationens alla medlemmar att effektivt ta tillvara Office 365-verktygen i sitt eget arbete, så att användarna kan koncentrera sig på det som är väsentligt i deras arbetsuppgifter.

”Centralt var det ändå fråga om en sorts kulturändring, när den här Office 365-miljön introducerades så har vi kunnat gå framåt med rätt inställning.”

Fackförbundet Pro

Teams-utbildningens innehåll med ämnesområden

Innehållet i våra skräddarsydda utbildningar varierar från fall till fall. Våra utbildningar kan till exempel innehålla följande ämneshelheter, och de kan kombineras enligt era behov:

 • Nätverk och interaktion, brytningstiden i den moderna arbetsgemenskapskommunikationen
 • Hantering av kunskap och utmaningarna med en lärande organisation i dataarbetet
 • Teams som en del av Office 365-tjänsterna
 • Teams funktioner
  • Team (grupper) och kanaler
  • Flikar och applikationer
  • Diskussioner
  • Möten
  • Filer
  • Inställningar
  • Användning av Teams
 • Grundandet av team (grupper)
  • Vilken sorts Teams-grupper bör man ha?
  • Till vilka ändamål används Teams-grupper?
  • När ska man använda en grupp och när ska man skapa en kanal för den?
  • Vilka saker ska man ta hänsyn till när man grundar grupper och kanaler?
 • Kopplandet av Teams-funktionen till Office 365-gruppen
 • Wiki
 • Planner för hantering av uppgifter och projekt
 • Stream
 • Word, PowerPoint och Excel
 • Power BI-rapportering
 • Användningsrättigheter
 • Delning av Teams med användare utanför organisationen
 • Teams roadmap och kommande egenskaper

Lära sig Teams-grupper med en omfattande utbildning

Team (grupper) och kanaler i Teams skapar allmänt anpassade strukturer för organisationens verksamhet och hantering av data. Genom att fastställa användningsändamål för användning av Teams-grupper och kanaler kan medarbetare arbeta mer enhetligt.

Vilka Teams-grupper bör organisationen ha?

En av de vanligaste frågorna på utbildningarna och vid ibruktagning av Teams är: Vilka Teams-grupper bör man ha?
Fastställande av Teams-gruppernas användningsfall hjälper organisationens alla medarbetare att arbeta enligt de riktlinjer som organisationen har angett, med enhetliga verksamhetssätt.

För en enhetlig, organisationstäckande användning av Teams och andra verktyg kan vi tillsammans utforma de rutiner och verksamhetssätt som stöder era mål och er personal. Dokumentering av enhetliga rutiner på ett sätt som alla medarbetare har tillgång till gör det enklare för dem att ta till sig Teams som en del av det dagliga arbetet.

När ska man ha en kanal och när ska man ha en grupp – vad ska man ta i beaktande?

Ett typiskt problem är att hierarkin mellan Teams-grupperna och kanalerna och deras användningsändamål ger upphov till förvirring samt olika tolkningar på olika nivåer mellan olika avdelningar och användargrupper. Enhetliga rutiner vägleder användare vid skapandet av grupper och kanaler för rätt ändamål, som på förhand har fastställts av organisationen.

Gruppen kan exempelvis fungera som grund och kommunikationskanal för en enhet eller avdelning i organisationsstrukturen, såsom produktutveckling eller marknadsföring. I sådana fall kan kanaler hjälpa vid organisering av arbete i separata ämnesområden som stöd för enhetens dagliga verksamhet.

Exempelvis kan årsplanering av marknadsföring vara en kanal, utarbetning och underhåll av varumärkesinstruktioner och -riktlinjer kan vara en egen kanal, mätning och resultatrapportering av marknadsföringsaktiviteter kan också vara en egen kanal och så vidare.

Strukturerna i Teams kan berikas och preciseras med andra arbetsmetoder, som har definierats som delar av Teams-gruppernas och kanalernas strukturer för användningsändamålet. De grupper och kanaler som är avsedda för projektarbete kan ha olika behov för verktyg och andra resurser i Teams-miljön än till exempel den dagliga försäljningen.

Använd Teams-funktionerna på ett omfattande och mångsidigt sätt

Teams gör det möjligt att kombinera flera olika datasystem, applikationer och andra resurser, så att koncentrering av flera arbetsuppgifter i en applikation effektiviserar arbetet och sparar tid.

Exempelvis standardmallar för dokument och fördefinierade strukturer för filmappar som en del av kanalerna och grupperna har visat sig vara effektiva sätt att säkerställa att alla användare använder verktygen på samma sätt.

Mest nytta av Teams får man när organisationen har fastställt användningsändamål och metoder för applikationen – spelregler som alla kan följa. Samma sak gäller även andra molntjänster som Microsoft erbjuder och som är sömlöst sammanlänkade med varandra och med Teams.

Säkra utvecklandet av din egen personals kunnande genom utbildningshelheter och utbildningsinnehåll som är av hög kvalitet och som är skräddarsydda för er organisations behov.

Fråga en expert om mer

Bekanta dig med våra kundberättelser:

Blev du intresserad av skräddarsydd Teams-utbildning?

Kontakta Marko så skräddarsyr vi en utbildningshelhet som passar era behov!

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner

050 518 4758
marko.koskela@soludigital.fi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på en sammanfattning av våra expertartiklar på engelska direkt i din e-post en gång i månaden.

L&T      

Copyright © 2024 Solu Digital